امروز : یکشنبه, 10 فروردين 1399
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

جلب مشارکت خیرین از طریق موبایل پیمنت

نیکوکار گرامی

شماره گیری کد  #1400000*4*733*  راهی آسان برای واریز کمک های نقدی به نیت عام و خاص به حساب مشارکت های مردمی بهزیستی هرمزگان

پیوست ها:
دانلود این فایل (مراکز  غربالگری شنوایی نوزادان .docx)مراکز غربالگری شنوایی نوزادان [مراکز غربالگری شنوایی نوزادان ]21 Kb
دانلود این فایل (مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان بستک.xlsx)مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان بستک[مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان بستک]15 Kb
دانلود این فایل (مراکز تحت نظارت معاونت توانبخشی.xlsx)مراکز تحت نظارت معاونت توانبخشی[مراکز تحت نظارت معاونت توانبخشی]11 Kb
دانلود این فایل (مراکز تحت پوشش معاونت امور پیشگیری -پیشگیری از آسیبهای اجتماعی .xlsx)مراکز تحت پوشش معاونت امور پیشگیری -پیشگیری از آسیبهای اجتماعی [مراکز تحت پوشش معاونت امور پیشگیری -پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ]13 Kb
دانلود این فایل (مراکز تحت پوشش معاونت امور پیشگیری -پیشگیری از آسیبهای اجتماعی1.xlsx)مراکز تحت پوشش معاونت امور پیشگیری -پیشگیری از آسیبهای اجتماعی1[مراکز تحت پوشش معاونت امور پیشگیری -پیشگیری از آسیبهای اجتماعی1]9 Kb
دانلود این فایل (مراکز تحت پوشش معاونت پیشگیری ،دفتر پیشگیری ازآسیب های اجتماعی .xlsx)مراکز تحت پوشش معاونت پیشگیری ،دفتر پیشگیری ازآسیب های اجتماعی [مراکز تحت پوشش معاونت پیشگیری ،دفتر پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ]13 Kb
دانلود این فایل (مراکز تحت پوشش معاونت پیشگیری شهرستان پارسیان.xlsx)مراکز تحت پوشش معاونت پیشگیری شهرستان پارسیان[مراکز تحت پوشش معاونت پیشگیری شهرستان پارسیان]12 Kb
دانلود این فایل (مراکز درمان اعتیاد و کاهش آسیب.xlsx)مراکز درمان اعتیاد و کاهش آسیب[مراکز درمان اعتیاد و کاهش آسیب]16 Kb
دانلود این فایل (مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی معاونت پیشگیری.xlsx)مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی معاونت پیشگیری[مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی معاونت پیشگیری]11 Kb
دانلود این فایل (مراکز مشاوره ژنتیک.docx)مراکز مشاوره ژنتیک[مراکز مشاوره ژنتیک]12 Kb
دانلود این فایل (مراکزشبه خانواده.xlsx)مراکزشبه خانواده[مراکزشبه خانواده]11 Kb

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک