اساسنامه سازمان بهزیستی کشور

 (اساسنامه سازمان بهزيستي كشور)

لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 1359 و اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در جلسه مورخشوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و جلسه علني روز سه شنبه مورخ 25/4/59 نهم بهمن 1357 مجلس شوراي اسلامي( تهيه و تنظيم از دفتر حقوقي سازمان بهزيستي كشور)

ماده واحده ـ در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور تأمين موجبات برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي و تهيه هنجارها و استانداردهاي خدماتي و توسعه دامنه اجراي برنامه هاي بهزيستي در زمينه حمايت خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند و ارائه خدمات مختلف به كودكان و تدارك امكانات پيشگيري و درماني و توانبخشي حرفه اي و اجتماعي معلولين جسمي و رواني و تجديد تربيت منحرفين اجتماعي و حمايت و نگهداري از كودكان و اطفال بي سرپرست و معلولين غيرقابل توانبخشي و سالمندان نيازمند و آموزش نيروي انساني خدمات بهزيستي و توانبخشي و تأمين موجبات تشويق، جلب مشاركت و فعاليت هاي گروه هاي داوطلب و موسسات غيردولتي، سازمان بهزيستي كشور تشكيل

مي شود .

تبصره 1 -  سازمان هايي كه با تصويب اين قانون در سازمان بهزيستي كشور با كليه كاركنان، تجهيزات، ديون و تعهدات ادغام مي شوند عبارتند از :

 1- معاونت امور بهزيستي و كليه واحدها و وظايف و فعاليت هاي موضوع اين ماده واحده مربوط به بهزيستي و وزارت بهداري و بهزيستي و سازمان هاي منطقه اي بهداري و بهزيستي و موسسات ادغام شده و وابسته به آن
2- كميته امداد امام
 3- بنياد شهيد
سازمان تربيتي شهرداري تهران 4-

 5- مراكز ارتوپدي و پروتز جمعيت هلال احمر ايران

 6- بيمارستان و كليه منضمات مركز توانبخشي شفايحيائيان

 - چنانچه در آينده تمام يا قمستي از سازمان ها و موسسات ديگري وظايفشان را در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي سازمان بهزيستي كشور تشخيص داده شود با تصويب هيئت وزيران با كليه ابواب جمعي متعلقه از وزارتخانه يا سازمان و موسسه مربوط منتزع و به سازمان بهزيستي كشور منتقل مي شود و از تاريخ انتقال تابع اين سازمان خواهد بود .

 تبصره 2 - سازمان بهزيستي كشور وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و رئيس آن توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي منصوب مي شود .

تبصره 3- اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1359 كل كشور ذيل موسسات و رديف هاي مربوط به سازمان و دستگاههایي كه در سازمان بهزيستي كشور ادغام مي شوند توسط سازمان برنامه و بودجه از ذيل آنها حذف و در اختيار سازمان بهزيستي كشور گذارده مي شود .

تبصره 1-4 - امور اجرائي بهزيستي در هر استان به عهده مديركل بهزيستي استان مي باشد كه توسط رئيس سازمان بهزيستي كشور منصوب مي شود ..

تبصره 2-4 - به منظور جلب كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان بهزيستي كشور شورايي به نامه شوراي مركزي مشاركت هاي مردمي با بهزيستي در ستاد مركزي سازمان و شوراي مشاركت هاي مردمي با بهزيستي در مراكز استان ها و شهرستان ها به شرح زير تشكيل مي شود :

الف ـ تركيب اعضاي شوراي مركزي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي عبارتند از :

1- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس شورا

 2- وزير كشور يا معاون وي

 3- رئيس سازمان بهزيستي به عنوان دبير شورا

 4- نماينده دبيرخانه ائمه جمعه و جماعات

 5- شهردار تهران

 6-رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه

 7- پنج نفر از معتمدين محلي به انتخاب رئيس سازمان

مسئوليت هماهنگي و سياستگذاري و نظارت بر امور شوراهاي استان و شهرستان با شوراي مركز مشاركت هاي مردمي با بهزيستي خواهد بود .

ب ـ تركيت اعضاي شواري مشارکت هاي مردمي با بهزيستي عبارتند از :

 استاندار

 امام جمعه مركز استان

 شهردار

 مديركل بهزيستي استان

مديركل اوقاف و امور خيريه

 رئيس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان

پنج نفر از معتمدين محلي به انتخاب مديركل بهزيستي استان

ج ـ تركيب اعضاي شوراي مشاركت هاي مردمي با بهزيستي شهرستان عبارتند از  :

 امام جمعه مركز شهرستان

 فرماندار

 رئيس اداره بهزيستي شهرستان

 رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان

 رئيس اداره اوقاف و امور خيريه

 شهردار مركز شهرستان

 پنج نفر از معتمدين محلي به انتخاب رئيس بهزيستي شهرستان

استاندار، رئيس شوراي مركز استان و فرماندار رئيس شوراي مركز شهرستان و مديركل بهزيستي استان و رئيس بهزيستي شهرستان دبير شورا در استان و شهرستان خواهند بود

وظايف شوراي مشاركتهاي مردمي به بهزيستي به شرح زير است :

 1- جلب كمكهاي مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور حل مسائل و مشكلات اقشار محروم و معلول و ايتام

 2- نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدايي به سازمان بهزيستي

 3- سياستگذاري در مورد مصرف بهينه اموال منقول و غيرمنقول اهدايي بر اساس اولويتهاي مربوطه
4- ارسال گزارش عملكرد شش ماهه شوراي استان و شهرستان به شوراي مركزي مشاركت هاي مردمي با بهزيستي مستقر در مركز

تبصره 5ـ  واحدهایي كه خدمات سازمان را بطور مستقيم به استفاده كنندگان از خدمت ارائه مي دهند از نظر مقررات مالي تابع مقررات خاص خواهند بود كه آيين نامه آن به تصويب هيئت وزيران مي رسد. فقط واحدهاي ستادي سازمان در مراكز استان ها و تهران تابع مقررات قانون محاسبات عمومي و قانون استخدام كشوري و ساير مقررات عمومي دولت هستند .

سازمان بهزيستي كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظفند شاخص هاي نيروي انساني مورد نياز سازمان بهزيستي را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند .

تبصره 6- هزينه هاي ستاد مركزي سازمان بهزيستي كشور و ستادهاي سازماني بهزيستي استان ها منحصراً از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت خواهد شد. ولي اعتبارات كمك به واحدهاي خدماتي، از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت و كمك ها و اعانات مردم تأمين خواهد شد .

تمركز درآمدهاي حاصل از عمليات واحدهاي خدماتي و كمك ها و اعانات در خزانه الزامي نبوده ولي هزينه هاي واحدهاي مذكور مشمول مقررات مربوط به "كمك در قانون محاسبات عمومي" خواهد بود .

تبصره 7 - سازمان بهزيستي استان فقط رابطه فني و تخصصي با سازمان مركزي و تهران خواهد داشت و واحدهاي خدماتي در استان فقط با سازمان بهزيستي در مركز استان مرتبطند .

تبصره 8- با تصويب اين قانون كليه دارایي ها و اموال، اعم از منقول و غيرمنقول سازمان ها و موسساتي كه در سازمان بهزيستي كشور ادغام مي شوند، به سازمان بهزيستي كشور منتقل مي شود .

تبصره 9 -تا زماني كه آيين نامه هاي مربوط به اين قانون به تصويب نرسيده كليه آيين نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها و ضوابط ملاك عمل در سازمان بهزيستي كشور مكلف است حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و تصويب آيين نامه ها و مقررات مربوط اقدام نمايد .

تبصره 10- كليه موسسات دولتي و غيردولتي كه بيش از 50 نفر در آنها بكار مشغولند مكلفند طبق آيين نامه اي كه از طرف سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب سازمان بهزيستي كشور مي رسد، نسبتي بين 2 تا 5 درصد كاركنان خود را از ميان معلولين توانبخشي شده كه قادر به انجام كارهاي مورد نياز اين قبيل موسسات باشند استخدام كنند .

موسسات غيردولتي كه به هر علتي مفاد اين تبصره را رعايت ننمايند، مكلفند بابت هر مورد مبلغ معيني را كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به سازمان بهزيستي كشور بپردازند تا در جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي معلولين تحت پوشش هزينه شود .

كارگاه ها و موسساتي كه معلولين را استخدام مي كنند از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف هستند. حق بيمه سهم كارفرما از محل بودجه عمومي كه سالانه در قانون بودجه كل كشور منظور خواهد شد پرداخت مي شود. (مشابه مقررات قانون معافيت حق بيمه سهم كارفرمايي كه تا پنج نفر كارگر دارد ).

تبصره 11- صدور مجوز و تعيين دستورالعمل هاي مربوط به ايجاد، بهره برداري، اداره، نظارت، ارزشيابي و رسيدگي به تخلفات موسساتي كه خدمات غيردرماني موضوع اين قانون را بر استانداردهاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارائه مي دهند به عهده سازمان بهزيستي كشور است .

تبصره 12 - درآمدهاي اختصاصي سازمان بر اساس دستورالعمل هايي كه در چارچوب اهداف و وظايف سازمان توسط رئيس سازمان بهزيستي تعيين مي شود به مصرف خواهد رسيد .

هرگونه پرداخت از محل درآمدهاي اختصاصي به كاركنان سازمان به جز كاركنان و اشخاصي كه با تلاش يا مشاركت خود موجب افزايش درآمدهاي اختصاصي شده اند ممنوع مي باشد .

تبصره 13 - آن دسته از كاركنان غير رسمي كادر ثابت موسسات و واحدهاي واگذاري كه در تاريخ تصويب اين قانون به دفاتر ستادي سازمان بهزيستي كشور منتقل مي شوند، در صورتيكه تابع مقرارت قانون كار نبوده و به طور تمام وقت به خدمت اشتغال داشته باشند بر اساس ضوابط ماده 150 قانون استخدام كشوري از تاريخ واگذاري نوع خدمتشان به رسمي كشوري تبديل مي گردند و مقررات تطبيق وضع استخدامي درباره آنها به مورد اجرا گذارده مي شود و ما به التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق قابل پرداخت خواهد بود .

كاركنان موسسات و واحدهاي واگذاري كه مشمول مقررات استخدامي تأمين اجتماعي مي باشند و به دفاتري ستادي منتقل مي شوند، تبديل وضعشان بر اساس آخرين شغل مورد تصدي در زمان واگذاري صورت مي گيرد .

چنانچه در اثر تبديل نوع خدمت به رسمي كشوري مبلغي از دريافتي آنان كسر شود، مابه التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق پرداخت خواهد شد .

تبصره 14ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود تا تصويب سازمان و تشكلات آن توسط امور اداري و استخدامي كشور، حداكثر براي مدت 6 ماه به طور آزمايشي سازمان و تشكيلات مورد نياز را تنظيم و با استفاده از نظرات مشورتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور به مورد اجرا گذارد .

تبصره 15ـ با تصويب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي مربوط، آن قسمت از قوانين و مقررات كه با مفاد اين ماده واحده و تبصره هاي آن مغاير باشد لغو مي شود .

تبصره 16 - سازمان بهزيستي كشور مي تواند در جهت پيشگيري ، تشخيص و جلوگيري از شدت معلوليت ها طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مراكز توانبخشي پزشكي را در چارچوب تشكيلات موجود سازمان ايجاد نمايد .

نظرات   

 
0 #1 profile8440 1397-08-09 09:14
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی

دسترسی سریع

سوالات متداول

سامانه مشاوره در فضای مجازی

آگهی مزایده و مناقضه

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1