معاونت پشتيباني

وظايف معاونت پشتيباني
1. انجام وظايف اداری و مالی مدير کل بهزيستی استان در غياب وی با توجه به اختيارات تفويض شده
 2. نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه های واحدههای تابعه طبق دستورالعمل های صادره و خط مشی کلی سازمان برنامه و بودجه با توجه به توسعه فعاليتها
 3. ابلاغ دستورالعمل های اجرايي مربوطه و بخشنامه های اداری و مالی به واحدهای مراکز تابعه در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آنها
 4. نظارت بر انجام امور اداری و پرسنلی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی کلی سازمان در قالب اختيارات تفويض شده استان
 5. نظارت بر تهيه و تنظيم فرمهای ارزشيابی کارکنان طبق ضوابط اجرايي ابلاغ شده به استان
 6. نظارت بر انجام امور مالی و نگهداری حساب اموال واحدهای تابعه و امضای اسناد مالی با توجه به مقررات مربوطه
 7. نظارت بر حسن اجرای امور تدارکاتی و خدماتی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی تعيين شده
 8. پيش بينی تجهيزات فنی مورد نياز واحدهای توانبخشی با همکاری معاون توانبخشی و اقدام مناسب جهت تهيه آن
 9. برنامه ريزی جهت تامين اهداف سازمان بهزيستی در سطح استان با توجه به مقررات و خط مشی های تعيين شده با همکاری معاونت امور توانبخشی و امور اجتماعی
بخشها :
فعاليتهای اين معاونت در چند اداره و واحدهای تابعه انجام می شود که عبارتند از:
 - اداره امور مالی
  - واحد بودجه
 - امور نيروی انسانی
 - واحد تربيت بدنی و فوق برنامه
 - امور رفاهی
 - امور پشتيبانی
 - امور حقوقی
 - امور فنی و مهندسی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی

دسترسی سریع

سوالات متداول

سامانه مشاوره در فضای مجازی

آگهی مزایده و مناقضه

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1