خانه سلامت دختران

خانه سلامت دختران

مقدمه:
برای اینکه در جامعه ای انسانها زندگی سالمی داشته باشند و فرصت لازم برای رشد طبیعی را بدست آورده بتوانند توان و استعدادهای بالقوه خویش را بالفعل ساخته و از گزند هر نوع آسیب در امان بمانند باید بتوانند از مواهب اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه بطور برابر استفاده کنند. حال اگر به دلایل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عده ای از افراد جامعه از جمله زنان و دختران را از حضور در صحنه اجتماع، تعلیم و تربیت و فعالیتهای اقتصادی و غیره منع شوند، طبعا فرصتی برای آسیب پذیری بیشتر آنان فراهم خواهد شد.
از این رو بهزیستی استان تهران بمنظور نگهداری و حمایت از دختران نیازمند حمایتهای اجتماعی تا زمان استقلال و خودکفایی فردی و اجتماعی آنان، اقدام به ایجاد خانه های سلامت برای دختران نموده است.
1 – خانه سلامت: خانه سلامت به مراکزی اطلاق می شود که طبق وظایف قانونی محوله دختران در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایت های خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار داده و از طریق ارائه خدمات زمینه های کسب استقلال اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده و آنها را در تامین حداقل نیازهای اقتصادی و جلوگیری از ابتلاء به آسیب های اجتماعی یاری می نماید و در دستورالعمل ‹‹ خانه›› نامیده می شود.
اهداف: 1- جلوگیری از ابتلاء دختران در معرض آسیب به آسیبهای اجتماعی.
2 - حمایت و نگهداری از دختران در معرض آسیب اجتماعی نیازمند حمایت اجتماعی.
3 - فراهم نمودن زمینه های تحصیل، اشتغال، خودکفایی و استقلال این افراد.
4 - شناخت استعدادها و توانمندیهای دختران در معرض آسیب و هدایت آنها به سوی استفاده از این توانمندیها.
نحوه پذیرش
بمنظور ایجاد هماهنگی در امر پذیرش، کلیه پذیرش های خانه توسط مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی (اورژانس اجتماعی) استان انجام خواهد گرفت.
تبصره: افرادی که به صورت خود معرف به خانه مراجعه می کنند نیز از طریق مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پذیرش و به خانه معرفی می شوند.
شرایط و مدارک مورد نیاز پذیرش
1 – ایرانی بودن یا داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 - داشتن گواهی پزشک قانونی مبنی بر باکره بودن دختر
3- داشتن حداقل 18 سال
4– داشتن گزارش تیم تخصصی مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی واجتماعی (اورژانس اجتماعی ) مبنی بر فقدان حمایت خانوادگی موثر به همراه تصویر پرونده کامل خدمت گیرنده
روند پذیرش
از ابتدای شروع فعالیتها کوشش در زمینه فراهم آوردن امکانات بازگشت دختر به خانواده و یا بستگان و یا سایر روشهای ترخیص به منظور کوتاه نمودن زمان زندگی در مرکز مورد نظر است. و کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی استان موظف به نظارت دقیق بر تحقق این امر می باشد.
خدمات تخصصی
پس از پذیرش توسط مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی (اورژانس اجتماعی )، دختران به خانه معرفی می شوند و در طی مدتی که در خانه زندگی می کنند باید خدمات تخصصی ذیل ارائه گردد:
1 – خدمات مددکاری اجتماعی
2 – خدمات روانشناسی: برخی از
3 - خدمات بهداشتی و درمانی:
4 – خدمات تربیتی
5– خدمات آموزشی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی
6- خدمات حقوقی
4 – خدمات تربیتی
5– خدمات آموزشی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی
6- خدمات حقوقی
7 – سایر خدمات: با توجه به شرایط مراجعین خدمات ذیل را می توان ارایه نمود:
ترخیص
• ترخیص مراجعین با نظر و تایید کلیه اعضاء تیم تخصصی، زمانی که بسترهای مناسب به یکی از صور زیر صورت پذیرد:
1- بازگشت به خانواده
2- زندگی مستقل با حفظ شرایط قانونی
3- ازدواج
4- ارجاع به سازمان ها، ارگان های ذیربط و سایر نهادهای حمایتی و امدادی موجود در جامعه (دولتی و غیردولتی)

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی