طرح مراکز همیاری و مشاوره فرندان ترخیص شده

طرح مراکز همیاری و مشاوره فرندان ترخیص شده

مقدمه:
افرادی که دروران کودکی، نوجوانی و جوانی را تماما یا مقاطعی از آن را در مرکز شبانه روزی طی کرده و پس از دوران گذار وارد جامعه می شوند،‌ اکثراُ دچار بحران گردیده و بار منفی به این گروه بویژه بعد روحی و روانی آن در سراسر دوره حیات جلوه می کند و بر همه شئون زندگی آن ها اثر گذار خواهد بود. اثرات این پیش زمینه های منفی به گونه ای است که حتی در مواردی دیده شده که استعدادهای درخشان و بالنده این گروه به لحاظ عدم حمایت های معنوی زیر پوشش تاثیر آشکار و مستقیم بحران ها سرکوب گردیده است.

هدف طرح:
به منظور متعالی ساختن جوانان ترخیص شده یا در شرف ترخیص و خارج نمودن آنان از مشکلات و آفت های مورد نظر و برای ایجاد زمینه های یک زندگی عادی و به خاطر این که بتوان این خیل جمعیت انسانی را از تبعات منفی ناشی از اقامت های طولانی ا ادواری در شبانه روزی ها مصونیت بخشید. طبعا در اجرای این مسولیت می بایست راهکارهای مناسبی را تدارک دید. یکی از راهکار های اجرایی ایجاد مرکز، ‌انجمن، گروه و یا هسته همیاری و مشاوره فرزندان ترخیص شده است که ساختار سازمانی آن با عنایت به نیروی ستادی تدوین و ارایه نموده و عدم وجود ساختار مناسب حمایتی پس از ترخیصی ضرورت اصلی این طرح را تشکیل می دهد.
هدف:
بواسطه ایجاد پیوندهای ارتباطی متنوع،‌ مستمر، ‌اطمینان بخش با ترخیص شدگان و اعمال حمایت های لازم معنوی،‌ مادی و حقوقی از آنان و هم چنین جهت رفع پیش زمینه های منفی ناشی از اوقات در شبانه روزی ها و متوقف نمودن اثرات منفی و روحی شیوه زندگی این فرزندان و رفع مشکلات شغلی، مسکن،‌ ازدواج و. ... که معمولا برای هر جوان؛ اولین موانع حضور جدی در عرصه مهارت و زندگی است.

مخاطبین طرح:
فرزندان شبانه روزی ترخیص شده، ‌ساکن و در شرف ترخیص در مراکز شبانه روزی بهزیستی (دولتی و هییت امنایی)، خیریه ها و دیگر نهادها.

شیوه های اجرایی کلیات طرح:
1- ایجاد همانهگی ستادی میان بخش اجرایی استان وفرزندان ترخیص شده که مایل به همکاری و مساعدت در انجام طرح باشند.
2- تشکیل کمیته ای مرکب از مدیرکل استان، معاون اموراجتماعی، کارشناس ستادی شبانه روزی، کارشناس حقوقی،‌ مسؤل جلب مشارکت های مردمی استان و کارشناس روابط عمومی.
3- برگزاری مجمع عمومی با حضور فرزندان ترخیصی و یا در شرف ترخیص در خصوص انتخاب 7 نفر از فرزندان به عنوان اعضای هیات امناء.
4- انتخاب اعضای هیات مدیره
5- تدوین اساسنامه و ثبت اساسنامه
6- اعلام موجودیت مرکز و بیان اهداف و وظایف خود از طریق رسانه های جمعی مانند مطبوعات،‌رادیو، تلویزیون و....
7- مرکز جهت جلب حمایت های لازم مردمی و مشارکت های اجتماعی با برنامه ریزی های مدون اقدام می ورزد.
8- سازمان بهزیستی هر استان نسبت به تخصیص محل و خط تلفن و سایر امکانات و تجهیزات لازم با مرکز همیاری و مشاوره همکاری به عمل خواهد آورد.
9- این مرکز در شرح وظایف خویش محدویتی نداشته و موظف است نسبت به هر آن چه که از طرف فرزندان ترخیصی مطرح می شود برای عرف،‌ سنت و در چارچوب موارد قانونی برخورد و اقدام نماید.
10- در چارچوب وظایف کلی سازمان بهزیستی کشور و در بعد عملیاتی آن اعم از اجرایی و ستادی،‌هر یک از واحدهای مربوطه که به نحوی با مرکز اشتراک وظیفه دارند همکاری لازم به عمل آید.
11- این مرکز در شیوه های اجرایی خویش می بایستی روشهایی را برگزیند که نهایت آن جلب اطمینان و اعتماد ترخیص شدگان به این مرکز باشد.
12- مرکز از نحوه فعالیت های خویش گزارش های ادواری تهیه و از طریق سلسله مراتب به دفتر امورشبه خانواده بهزیستی کشور ارایه خواهد نمود.
13- ایجاد ارتباط فرابخشی و درون بخشی جهت رفع مشکلات اشتغال، مسکن، تحصیل، ازدواج و. ... فرزندان ضروری است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی