طرح تشکیل گروه های همیار فرزندان ترخیص شده

طرح تشکیل گروه های همیار فرزندان ترخیص شده

مقدمه:
از آنجا که هدف اصلی دفتر امورشبه خانواده پرورش و مراقبت از کودکان و نوجوانانی می باشد که به دلایل متعدد از سرپرستی موثر والدین اصلی محروم مانده اند،‌ لذا امر مراقبت و پرورش تا زمانی که زمینه سازی مناسبی جهت ورود موفقیت آمیز و مستقل این کودکان و نوجوانان به عرصه اجتماعی به صورت متکی به خود فراهم گردد؛ ادامه می یابد. اما مسله مهم و قابل توجه در این زمینه استفاده از توانایی ها،‌استعدادها و توانمندی خود فرزندان و حداکثر استفاده بهینه از امکانات محلی و اجتماعی موجود در جامعه برای دستیابی به امنیت اقتصادی، اجتماعی،‌ شخصی، ‌فرهنگی و ... در آنان می باشد. در این راستا تشکیل گروه های همیار متشکل از خود فرزندان به عنوان موسسات و بخش غیردولتی،‌ توانایی آنان را در قالب گروه به اشتراک گذاشته و قابلیت های بالقوه آنان را در جهت ایجاد استقلال در زندگی و کاهش فقر خود و خانواده آشکار می سازد.

اهداف:
اهداف کلی این طرح فراهم نمودن زمینه های مشارکت فزندان در حل مسایل اجتماعی و اقتصادی مربوط به خود و ایجاد زمینه مناسب جهت قادر سازی،‌ توانمندسازی و توامند نمودنمادی و معنوی جامعه هدف از طریق برقراری تعامل مناسب با تشکل های محلی موجود در منطقه و استفاده بهینه از امکانات و منابع اجتماعی موجود در جهت تقویت ساختار گروه و تاثیرگذاری مطلوب بر فضای اجتماعی می باشد.

جامعه هدف:
کلیه فرزندان ترخیص شده (به خانواده یا زندگی مستقل) و یا در شرف ترخیص مقیم در خانه کودکان و نوجوانان، مجرد و متاهل که به سن قانونی رسیده اند و یا این که طبق نظریه کمیته شبه خانواده استان،‌ توانمندی مشارکت در انجام کار گروهی را دارند.

عملیات اجرایی طرح:
1- تشکیل گروه
- هسته اولیه گروه 12-7 نفر از فرزندان ترخیص شده یا در شرف ترخیص که دارای نیازها و اهداف مشترک می باشند.
در مراحل اولیه یک کارشناس با تجربه امورشبه خانواده از سوی سازمان به عنوان تسهیل گر در این مجموعه حضور خواهد داشت.
- گروه ها از تاریخ شروع فعالیت به مدت یک سال فرصت دارند تا نسبت به ثبت گروه خود اقدام نمایند.

2- ویژگی ها و وظایف کلی گروه
- تعداد اعضای گروه حداقل 7 نفر و حداکثر 12 نفر می باشد.
- گروه سنی اعضا حداقل 18 سال تمام می باشد و فرزندان زیر 18 سال که حکم رشد دریافت کرده ان.
- انتخاب نام مناسب با اهداف گروه با همکاری و اتفاق نظر کلیه اعضا
- تدوین برنامه کاری مناسب توسط اعضای گروه به منظور پیشبرد اهداف
- گردآوری اطلاعات و شناسایی منابع و موسسات موجود در منطقه
- ثبت گروه از طریق سازمان بهزیستی
- برنامه ریزی جهت تشکیل صندوق مالی گروه
- پیگیری تامین اعتبار مورد نیاز جهت صندوق مالی

3- اصول تشکیل گروه:
- ارتقاء مهارت های اجتمعی و تغییر در نگرش ها و رفتارهای فرزندان جهت ارتقاء کیفیت زندگی جمعی
- ارتقاء توانمندی های اعضا و بنیه مالی فرزندان

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی