طرح توانمند سازی فرزندان ترخیصی

طرح توانمند سازی فرزندان ترخیصی

مقدمه
در جامعه امروز حمایت از جوانان بعد از مراحل اولیه استقلال از خانواده صرفاً بایستی استمرار یابد تا فرزندان دچار آسیب نشوند. ‌سازمان بهزیستی مسئولیت دارد فرزندان را بعد از مرحله ترخیص نیز مورد حمایت مادی و معنوی قراردهد، ‌بدین منظور این طرح ارائه گردیده است.

جامعه هدف:
جامعه هدف این طرح، فرزندانی می باشند که از سوی مراجع قضایی حضانت یا نگهداری و مراقبت آنان به سازمان بهزیستی سپرده شده که نهایتاً با انجام فعالیتهای مددکاری در خانه های کودکان و نوجوانان و یا خانواده های تحت سرپرستی و مراقبت این بخش بوده و ترخیص گردیده اند و اکنون نیازمند حمایتهای مالی سازمان می باشند، در صورتی که منابع استانی پاسخگوی مجموعه نیازهای فرزند نباشد تا وی را به سمت توانمندی و استقلال کافی هدایت نماید، مشمول استفاده از این طرح می گردد.

حمایت های موضوع این طرح:
با عنایت به وضعیت هر یک از فرزندان ترخیص شده، نیازها و توانمندیها، با مشورت فرزند و تشریک مساعی فی مابین فرزند و مددکار در صورت تشخیص مددکار و تائید کمیته امور شبه خانواده حمایت لازم در یکی از موضوعات زیر قابل اعمال می باشد:
1- پرداخت هزینه های حرفه آموزی
2- پرداخت سرمایه کار و اشتغال فرزندان
3- پرداخت هزینه های درمانی
4- تامین ملزومات زندگی
5- تامین کمک هزینه مسکن
6- فراهم کردن تسهیلات ازدواج دختران
7- سایر حمایت های پیش بینی نشده

شرایط فرزندان برخوردار از طرح:
1- کلیه فرزندان ترخیص شده دارای مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند مشمول حمایت های مالی پیش بینی شده در این طرح می گردند.
تذکر: به لحاظ محدودیت منابع مالی اولویت های زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:
- فرزندان دختر ترخیصی که بعد از ازدواج از شوهرانشان جدا شده اند.
- فرزندانی که به دلیل مشکلات بازار کار شغل و حرفه خود را از دست داده و نیازمند حمایت می باشند.
- فرزندان دانشجو که با مشکلاتی مواجه می باشند.
- سایرفرزندان با مشکلات خاص پیش بینی نشده

نکاتی در اجراء طرح:
1- کلیه فرزندان ترخیصی از مراکز بایستی دارای پرونده اجتماعی فعال باشند و باید بطور مرتب وضعیت زندگی آنان بعد از ترخیص مورد نظارت قرار گیرد.
2- مدد کار معینی پیگیر امور زندگی فرزندان ترخیص شده باشد، بطوری که قبل از آن که فرزند دچار مشکل اساسی شود، نسبت به حل مشکل وی اقدام گردد.
3- استانها بایستی از منابع استانی (داخلی) خود و در صورت نیاز بر اساس گزارش مددکار ذیربط مساعدت های لازم را اعمال نماید.

نظارت و پیگیری:
1- لازم است کارشناس مسئول پیگیری کننده پس از ترخیص منظماً با فرزند (متقاضی دریافت وجه) در ارتباط بوده و نظارت لازم را بر امر هزینه نمودن آن داشته باشد و با ارائه خدمات و راهنمایی های حرفه ای از بروز مشکلات اجتماعی پیشگیری نماید.
2- روسای بهزیستی شهرستان ها،‌ کارشناس مسئول شبانه روزی های استان ها و نهایتاً معاون امور اجتماعی استان لازم است به ترتیب اولویت بر اجرای این طرح نظارت لازم را اعمال نمایند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی