تاسیس و راه اندازی خانه های کودکان و نوجوانان غیردولتی - هیأت امنایی

تاسیس و راه اندازی خانه های کودکان و نوجوانان غیردولتی - هیأت امنایی

اهداف کلی:
ایجاد خانه به منظور مراقبت، آموزش، پرورش، حمایت های معنوی،‌ فرهنگی و اجتماعی به صورت شبانه روزی از کودکانی که مسولیت آنان از طریق سازمان بهزیستی استان به موسسه خیریه محول می گردد.
خانه های کودکان و نوجوانان
 به محلی اطلاق می گردد که طبق وظایف قانونی نگهداری،‌ مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی را به صورت شبانه روزی تا فراهم شدن زمینه انتقال موقت یا دایم به خانواده و جامعه به عهده دارد.

صاحب امتیاز
به اشخاص حقوقی اطلاق می گردد که پس از بررسی و تایید سازمان بهزیستی کشور مبادرت به اخذ پروانه تاسیس موسسه خیریه نموده و سپس موفق به دریافت موافقت اصولی و پروانه فعالیت خانه های کودکان و نوجوانان از کمیسیون استانی شده باشد.

مدیرمسئول
شخصیت حقیقی واجد شرایط مقرر در آیین نامه که از طرف صاحب امتیاز به بهزیستی استان معرفی می گردد تا پس از تایید معاونت اموراجتماعی استان پروانه مدیرمسولی اخذ و در خانه مربوطه انجام وظیفه نماید.

موافقت اصولی
موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این آیین نامه و تایید کمسیون صدور پروانه های بهزیستی استان با امضاء مدیرکل بهزیستی استان به موسسه ارایه می گردد تا با رعایت قوانین، مقررات و مفاد َآیین نامه نسبت به آماده نمودن خانه و تجهیز آن و ارایه مدارک لازم اقدام نماید. مدت اعتبار موافقت اصولی یک سال است و برای یک بار به مدت شش ماه قابل تمدید می باشد.

پروانه فعالیت
اجازه نامه ای است کتبی که پس از معرفی مدیر مسول و نیروهای تخصصی، تجهیز و آماده شدن خانه و ارایه مدارک لازم و تایید کمسیون صدور پروانه های بهزیستی استان با امضاء مدیرکل بهزیستی استان صادر می گردد و در صورت تایید عملکرد خانه،‌ پروانه فعالیت هر سه سال یک بار تمدید می گردد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی